MUSIC        SCHOOL

w  Rembertowie

REGULAMIN

 

 

 

 • Music School prowadzi naukę gry na pianinie/fortepianie, gitarze klasycznej/basowej, skrzypcach i naukę śpiewu w trybie indywidualnym.

 • Music School zarejestrowana jest jako Dexo Eugenia Kwon-Kominek, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gen. K. Ziemskiego 22,                                            posiadający nr NIP 535-239-55-78

 • Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

 • Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania/odbierania dziecka na zajęcia/z zajęć.

 • Dzieci, uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 376 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Gen. K. Ziemskiego 22 w Warszawie mogą być przyprowadzani na nasze zajęcia ze świetlicy i odprowadzani z powrotem pod warunkiem złożenia odpowiedniego upoważnienia.

 • Music School pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego szkół województwa mazowieckiego (z uwzględnieniem świąt, ferii i dni ustawowo wolnych od pracy).

 • Opłaty miesięczne za zajęcia w Music School uzależniona jest od ilości wypadającej liczby zajęć w danym miesiącu. Cennik znajduje się na naszej stronie internetowej www.artofmusical.pl

 • Zniżki dla rodzeństwa obowiązują zgodnie z cennikiem na www.artofmusical.pl

 • Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat oraz ich nie zmniejsza.

 • Opłaty należy wnosić co miesiąc przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu. Brak opłaty powoduje automatyczne zawieszenie zajęć do czasu jej uregulowania.

  Opłaty należy dokonać przelewem wpisując w tytule: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć , miesiąc za który opłacane są zajęcia       

       DEXO Eugenia Kwon-Kominek  81 1140 2004 0000 3602 7814 2910

 • W każdym semestrze można przełożyć 2 lekcje pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem do godziny 17. Prosimy o poinformowanie swojego nauczyciela o nieobecności oraz zgłoszenie mailowe na biuro@artofmusical.pl. Lekcja odwołana na jeden dzień wcześniej zostanie odrobiona w ciągu 30 dni.

 • W zajęciach indywidualnych mogą przebywać rodzice lub opiekunowie uczestnika.

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Music School DEXO Eugenia Kwon-Kominek z siedzibą w Warszawie (04-408), ul.gen. K. Ziemskiego 22, NIP 525-239-78-55. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne. Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora.

 

Copyright © 2018 Art of MusicAL